Kata-Übersicht

Bis zum 1. Dan

 • Taikyoku Shodan
 • Heian Shodan
 • Heian Nidan
 • Heian Sandan
 • Heian Yodan
 • Heian Godan
 • Tekki Shodan
 • Bassai Dai
 • Jion
 • Empi
 • Kanku-Dai
 • Hangetsu

Für Schwarzgurte

 • Tekki Nidan
 • Jitte
 • Gankaku
 • Sochin
 • Nijushiho
 • Chinte

Höhere Kata

 • Tekki Sandan
 • Bassai Sho
 • Kanku Sho
 • Jiin
 • Meikyo
 • Wankan
 • Unsu
 • Gojushiho Sho
 • Gojushiho Dai
Yamato Karate-Verein Innsbruck